حمایت از جامعه آزاد کسب و کار هوشمند خاورمیانه و شمال آفریقا - منا

بخش قابل توجهی از بودجه جامعه ازاد کسب و کار خاورمیانه و شمال آفریقا – منا از محل کمک های داوطلبانه تامین می شود. شما می توانید با حمایت از ما به شبکه سازی، فرهنگ سازی و کسب تجارب بین المللی در حوزه کسب و کارهای هوشمند کمک کنید و با هم برای تحقق اقتصاد هوشمند و ارائه خدمات نوآورانه و مبتنی بر دانش و تجربه تلاش کنیم.
برای اهدای کمک‌های مالی با دفتر مرکزی تماس بگیرید.